Avís Legal i Dades Empresa

Per donar compliment amb l’establert a la Llei 34/ 2002 , del 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Objete:

Aquestes condicions generals (a partir d'ara les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d'ara “el portal”) que la companyia AFIX CONSTRUCTORA, SL amb domicili a C/Pizarro, 34-38 bxs(a partir d'ara “l’empresa”) posa a disposició dels usuaris d’internet. Per la mera utilització del Portal l’usuari expressa la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per la empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que és posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen amb lo previst en aquestes Condicions Generals en quant no s’oposin a elles.

Exclusió de responsabilitat pel funcionament del Portal i els seus serveis.

L’empresa no garantitza la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, l’empresa avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. L’empresa no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l’accés a les distintes pàgines web del Portal o aquelles des de les que és presten determinats serveis.

Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el portal.

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina Web referent a les distintes promocions o bens immobles, es merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL..

Llei de consumidors

La informació de cada promoció amb productes per la seva comercialització, és orientativa i de caràcter general, estant subjecta a possibles canvis. Tota la informació relativa al R. D. 515/89 del 21 d’Abril, és troba a disposició dels compradors amb les oficines de l’empresa.

Utilització del Portal i dels serveis pels usuaris

Només en el cas que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada al efecte per part de l’empresa, l’usuari s’abstindrà d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, software i en general qualsevol classe de material accessible a través del portal o dels serveis emplenant per ells, mitjans distints dels que s’hagin posat a la seva disposició, en aquest efecte o dels que emplenin habitualment a aquest efecte en internet.


Propietat Intel.lectual i Industrial.

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel.lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals deuran exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES AFIX CONSTRUCTORA, S.L.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´abril de 2016 (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en matèria de protecció de dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les seves dades és:

AFIX CONSTRUCTORA, S.L.

CIF: B65780058

Carrer Pizarro, 34-38 baixos, 08302 Mataró (Barcelona)

En endavant AFIX CONSTRUCTORA.

1. FINALITATS:

AFIX CONSTRUCTORA l´informa que tractem les dades de caràcter personal que s’ens faciliten per gestionar relacions contractuals, i oferir a persones interessades i a clients d'AFIX CONTRUCTORA informació sobre serveis relacionats amb AFIX CONTRUCTORA, en concret, informació sobre:

• Proporcionar els nostres serveis i informació dels mateixos.

• Per gestionar les tasques administratives derivades dels serveis prestats.

• També podem utilitzar les seves dades personals per altres finalitats i, per això, els hi proporcionarem un avís específic en el moment de la recopilació i obtindrem el seu consentiment quan sigui necessari.

• Comunicar-nos amb vostè. Ajudar a la gestió i millora de la nostra empresa; per exemple, per millorar els nostres serveis o la nostra seguretat.

• Complir amb les nostres obligacions legals.

• Comptabilitat i d'altres finalitats administratives.

Les comunicacions sobre serveis podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. L'interessat haurà d'autoritzar l'enviament de comunicacions comercials de forma explícita, mitjançant el marcat de les corresponents cassilles, en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades.

2. DADES QUE ES TRACTEN

Les dades a tracta per AFIX CONTRUCTORA en el marc de la relació amb l'interessat i condicionat a les finalitats consentides, s'inclouen en les següents categories:

•Dades identificatives i de contacte, per exemple a títol enunciatiu i no limitatiu: nom, cognoms, telèfon o correu electrònic.

• Dades d'informació comercial en funció de les indicacions rebudes.

3. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionats es conservaran mentre siguin necessaris per donar resposta a la relació contractual, a les peticions o sol·licituds realitzades, i en qualsevol cas mentre no es sol·liciti la supressió por l'interessat, així com el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin d'acord amb cada tipologia de dades.

4. DESTINATARIS ALS QUE ES COMUNICARAN LES DADES.

Les dades de l'interessat podran ser comunicats a:

• A proveïdors de serveis vinculats contractualment amb AFIX CONTRUCTORA com encarregats de tractament que tractaran les seves dades seguint estrictament les instruccions d'AFIX CONTRUCTORA.

• A les autoritats competents en els casos en que existeixi una obligació legal.

5. LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES I TEMPS DE CONSERVACIÓ

La base legal pes gestionar la relació amb el client i d'altres interessats i per oferir informació sobre activitats i serveis relacionats AFIX CONTRUCTORA pot ser l'execució d'un contracte, o be, el consentiment inequívoc de l'interessat en cas de no existir una relació contractual prèvia. Les dades personals facilitats per complir les obligacions derivades de la relació contractual entre AFIX CONTRUCTORA i vostè seran conservats durant tot el període de vigència de la relació contractual; i una vegada finalitzada la relació contractual, les dades es conservaran durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb vostè. Les dades personals obtinguts a travès del formulari de contacte es conservaran únicament pel temps necessari per atendre la sol·licitud d'informació.

6. MESURES DE SEGURETAT APLICADES A LES DADES PERSONALS DE L'INTERESSAT

El tractament de les dades personals facilitats per l'interessat es realitzarà adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, ús indegut, alteració i accés no autoritzat als mateixos, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i l'anàlisi de riscos efectuat.

7. DRET DE L'INTERESSAT

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AFIX CONTRUCTORA estem tractant dades personals que els hi concerneixin o no. Les persones interessades i clients tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar a la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per les finalitats que vas ser recollides. En determinades circumstancies i por motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AFIX CONTRUCTORA deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. En determinades circumstancies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de mode que AFIX CONTRUCTORA només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei. Quan les dades es recullen en un format estructurat, interessats podran demanar a AFIX CONTRUCTORA la transmissió directa de les seves dades a d'altres responsables o rebre les seves dades en format electrònic, per a emmagatzemar-los en els seus dispositius propis, sense necessitat de transmetre'ls a d'altres responsables. L'interessat podrà exercir els esmentats drets mitjançant l'enviament d'una carta per correu postal a l'adreça Carrer Pizarro, 34-38 baixos, 08302 Mataró (Barcelona) (indicada anteriorment), adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret que desitja exercir.

Llei Aplicable i Fur.

Aquestes Condicions Generals és regiren per la llei espanyola. Per qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de las Condicions Generals, l’Empresa i l’usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi és sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de MATARÓ.